Ouders

GMR
Wat is een GMR en wat doet zij?

Een bestuur met meerdere scholen, zoals de VPCO, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen.

Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en een oudervertegenwoordiging van iedere school. Personeelsgeleding van de MR van een school kiest het personeelslid dat in de GMR zitting neemt, de oudergeleding van de MR kiest per school een oudervertegenwoordiger. In de GMR zit een vertegenwoordiger van iedere MR.

De GMR vergadert doorgaans zes keer per jaar. Op de agenda staan onder andere beleidsvoorstellen die door het Bestuur zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor sommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig, op anderen heeft de GMR adviesrecht. Belangrijke onderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: het zorgplan, het Bestuursformatieplan en het strategisch meerjarenplan. Daarnaast heeft de raad het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen. 

Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het Huishoudelijk Reglement van de GMR zijn praktische zaken rondom de werkwijze van de GMR vastgelegd, hoe vaak de GMR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

De leden van de GMR stellen zich hier aan u voor. Mocht u contact willen opnemen met de GMR dan kan dit door een mail te sturen naar de secretaris Rombout Welbergen  r.welbergen@vpcohasselt.nl 
Het jaarverslag van de GMR vindt u hier.

Strategisch Beleidsplan
In ons strategisch beleidsplan (hierna te noemen SBP) staat beschreven waar wij als VPCO Hasselt voor gaan, in geloven, wat wij willen bereiken. Dit is de opdracht die wij onszelf gesteld hebben; onze missie. Het geeft ons richting en bepaalt wat we doen en hoe we de dingen doen. Dat waren thema’s die we onszelf stelden voorafgaand aan onze nieuwe strategie. Dat deden we door kritisch naar onszelf te kijken en open te staan voor de mening van anderen.

Klachten
VPCO Hasselt kent een klachten- en meldingsprotocol  Klachtenregeling VPCO

Ministerie van Onderwijs
Het basisonderwijs valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Op de site van het ministerie staat veel informatie die voor ouders van belang is.
U kunt de site bereiken door op onderstaande link te klikken
http://minocw.nl

Downloads
- privacyregelement

Onze scholen